Regulamin

Kliknij aby pobrać regulamin (format PDF).

 Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa
w szkoleniach elearningowych BDOT10k  

Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w ramach realizacji projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach elearningowych z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) określa zasady korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e–learningowych z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w ramach realizacji projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Zamawiającym – należy przez to rozumieć Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa.

  • Organizatorze szkoleń – należy przez to rozumieć Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa.

  • Administratorze Platformy – należy przez to rozumieć WAY2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nałęczowskiej 62/57, 02-922 Warszawa.

  • Uczestniku szkoleń – należy przez to rozumieć osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny na platformie dostępnej pod adresem eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl, aktywowała utworzone konto poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego na podany w trakcie rejestracji adres email, a następnie zapisała się na kurs na powyższej platformie.

  • Platformie szkoleniowej eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl – należy przez to rozumieć serwis www dostępny pod adresem eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl umożliwiający Uczestnikowi szkoleń utworzenie konta, zapis i udział w szkoleniach elearningowych.

  • GBDOT – należy przez to rozumieć Georeferencyjną Bazę Danych Obiektów Topograficznych

  • Koncie użytkownika – należy przez to rozumieć zestaw informacji o osobie korzystającej z Platformy e–learningowej, na które składa się? m.in. imię?, nazwisko, adres, adres e-mail użytkownika itd.

 2. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl

 

§2

Rekrutacja na szkolenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest utworzenie konta na platformie szkoleniowej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl w zakładce Zaloguj >> Zacznij teraz od utworzenia konta. Po wypełnieniu formularza wymagane jest potwierdzenie adresu email podanego w formularzu szkoleniowym poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego w wiadomości zwrotnej wysłanej z Platformy.

 2. Po utworzeniu konta każdy Uczestnik uzyskuje dostęp do szkoleń umieszczonych na platformie szkoleniowej. W celu zapisania się na kurs wymagane jest wybranie kursu z listy dostępnych na platformie szkoleniowej oraz kliknięcie przycisku Zapisz mnie na kurs.

 3. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 4. Terminy udostępnienia szkoleń na platformie oraz termin rejestracji zostały przekazane w mailingu zachęcającym do uczestnictwa w szkoleniach oraz są dostępne na stronie Platformy szkoleniowej w sekcji Aktualności.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udostępnienia szkoleń. Poinformuje o tym Uczestników szkolenia najpóźniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem możliwości zapisu na szkolenia.

 

§3

Organizacja szkoleń

 

 1. Szkolenia odbywają się w terminach podanych w Terminarzu szkoleń dostępnym na stronie eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl w sekcji Aktualności. Termin będzie podany także w dostarczanej do Uczestnika drogą mailową wiadomości i w zakresie podanym w opisie szkoleń znajdujących się na stronie eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl.

 2. Szkolenia udostępnione będą w postaci kursów elearningowych na platformie szkoleniowej eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl.

 3. Platforma szkoleniowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

 4. Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowana? przeglądarką? internetowa? IE 9 (min. Internet explorer wersja 9) i ewentualnie dodatkowym  oprogramowaniem (ADOBE READER, FLASH PLAYER), niezbędnym do udziału w kursach e–learningowych zamieszczonych na platformie. W celu możliwości dostępu do Platformy, Użytkownik powinien posiadać´ aktywny adres e-mail.

 5. Korzystając z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie, oraz otrzymywanie materiałów/informacji dotyczących szkoleń.

 6. Platforma wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

 7. Warunkiem działania cookie jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookie lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być niemożliwe.

 8. Szkolenia zostaną udostępnione w podziale na:  
  1. Moduł podstawowy
   • 6 kursów,
   • 10 godzin szkoleniowych dla każdego Uczestnika.
  2. Moduł zaawansowany
   • 13 kursów,
   • 18 godzin szkoleniowych dla każdego Uczestnika.
 9. Każde szkolenie składać się będzie z
   • Części teoretycznej – lekcji,
   • Części sprawdzającej – testu wiedzy,
   • Ankiety oceniającej szkolenie.
 10. Każdy Uczestnik szkolenia przechodzi kurs w sposób liniowy. Każdy kolejny element kursu odblokowuje się po ukończenie poprzedzającego go elementy tj.:
   • Dostęp do testu wiedzy możliwy jest po ukończeniu wszystkich lekcji teoretycznych w danym kursie,
   • Dostęp do ankiety możliwy jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku w teście sprawdzającym.
 11. Każdy Uczestnik kursu może uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu – warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie lekcji teoretycznych, uzyskanie pozytywnego wyniku w teście sprawdzającym oraz wypełnienie ankiety oceniającej kurs.

 12. Certyfikat ukończenia kursu jest automatycznie generowany na platformie szkoleniowej i dostępny do pobrania/wydruku.

 13. Użytkownik Platformy samodzielnie dokonuje zapisu na kursy dostępne na platformie poprzez ich wybór na liście kursów dostępnej po zalogowaniu się na platformie szkoleniowej.

 

 §4

Obowiązki Uczestnika szkoleń

 

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich kursach, na które się zapisał.

 2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej oraz testu w kursach, na które się zapisał.

 

§5

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy, świadczenia usługi e–learningowej, w tym oznaczania indywidualizującego daną kopię zasobu (watermark/znak wodny lub w inny sposób), przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących.

 3. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Platformy i kursów elearningowych.

 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji i aktualizacji.

 5. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 6. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.

 7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.

 8. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • następstwa działań podjętych przez Użytkownika stanowiących naruszenie postanowień regulaminu chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej,
   • skutki udostępnienia hasła dostępu przez Użytkownika osobie trzeciej,

   • prawdziwość danych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji,

   • awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem, której Użytkownik korzysta z Platformy.

 2. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.

 3. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z Platformy e–learningowej. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia administratora Platformy w celu usunięcia jego konta.

 4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminy będą dokonywane w formie pisemnej.

 5. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas trwania realizacji zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)  w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz  z krajowym systemem zarządzania”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 wrzesień 2015, 16:34